ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
 1. Μονογραφίες
 2. Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων [Εσωτερικό δίκαιο – Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις – Κοινοτικό δίκαιο], διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη, 2002
 3. Δημοσιεύσεις σε συλλογικά έργα
  1. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   1. Η ερμηνεία του άρθρου 27 αριθ. 2 της Σύμβασης των Βρυξελλών από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο: Liber Amicorum Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων – Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσ/νίκη, 2000, 425-432.
   2. Der prozessuale ordre public bei der Anerkennung und Vollstreckung auslandischer Gerichtsentscheidungen nach deutschem und griechischem Zivilproze?recht und nach dem Europaischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsubereinkommen, [παραπομπή στο Magister] στο: Apostolos M. Anthimos / Marc-Andre Delp / Harald Harazim, Harmonisierungsprobleme im europaischen Wirtschaftsrecht, Nomos Verlag, Baden Baden, 2000, 11-153
   3. Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 229 § 1 ΚΠολΔ, στο: Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. – Δ.Π.Θ., Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη [2002], σελ. 197-202.
   4. Due process of law, Παρουσίαση του ελληνικού δικαίου στο Project του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Όσναμπρυκ, κυρίου Weber, με γενικό τίτλο: Fundamental rights in Europe and the USA [υπό δημοσίευση]
   5. Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, στο: Ηλεκτρονική δημοκρατία – Κοινωνία της πληροφορίας & δικαιώματα του πολίτη, 1ο συνέδριο Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα, 25-26 Σεπτεμβρίου 2003.
   6. Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές κατά τον καν. 2201/2003, ΚΔΕΟΔ = Digesta 4/2004.
   7. Κατάσχεση σήματος, στο: Τιμητικό τόμος Π. Γέσιου-Φαλτσή [υπό δημοσίευση] = ΕπισκΕΔ 2004, 881-896.
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   1. Η εικονική επιχείρηση, που δρα μέσω διαδικτύου, στο: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Κέρκυρα, 7-9 Νοεμβρίου 2003, σελ. 180-190.
   2. Καταχώρηση ονομάτων χώρου [DOMAIN NAMES] στην Ελλάδα – Προβλήματα και προοπτικές, στο: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ψηφιακή Τεχνολογία και Δίκαιο, 47-92 [Παραπομπή στο «Δοκίμιο ΕΝΟΒΕ»]
   3. Internet Domain Name Registration και Legal Status of Out-of-Court Dispute Settlement in the ICT Sector, στον υπό έκδοση τόμο με τον τίτλο: International Encyclopaedia of Laws, Cyberlaw [Greece], KLUWER LAW INTERNATIONAL [2005]
 4. Μελέτες και σχόλια σε ελληνικά νομικά περιοδικά
  1. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   1. Η δικονομική δημόσια τάξη κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών της 27.9.1968, Δ 1995, 1099-1123
   2. Η δικονομική δημόσια τάξη κατά την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά το γερμανικό δίκαιο, Δ 1996, 823-837
   3. Βάρος απόδειξης και παρεμφερείς έννοιες, Δ 1997, 782-795
   4. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές, Δ 1997, 990-1015
   5. Πρώτη προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΚ σχετικά με την ερμηνεία της δημόσιας τάξης του άρθρου 27 σημείο 1 ΣυμΒρ (Παρατηρήσεις στην απόφαση του BGH, 4.12.1997 - ΙΧ ΖΒ 23/97), Αρμ 1999, 610-615
   6. Επιτρεπτοί λόγοι προσφυγής του άρθρου 36 της Σύμβασης των Βρυξελλών κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων, Αρμ 1999, 1145-1149
   7. H πρόταση κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, Δ 2000 (31), 567-584
   8. Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 1312/1999, ΕλλΔικ 2000 (41), 791-795
   9. Δημόσια τάξη και Σύμβαση των Βρυξελλών [Πρώτες αντιδράσεις στην απόφαση C-7/98 (Krombach/Bamberski) του ΔΕυρΚ], Αρμ 2000 (54), 1301-1305
   10. Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 3299/2000, Αρμ 2001 (55), 379-382
   11. Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 139/2001, Αρμ 2001 (55), 531-535
   12. Καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας στις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω Ίντερνετ, Αρμ 2001 (55), 1723-1726
   13. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων χωρών της Ε.Ε. – Παρατηρήσεις στην ΜονΠρΚατ 123/2002, Αρμ 2002 (56), 743-747
   14. Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7307/2002, ΕπισκΕΔ 2003, 209-213
   15. Η κοινοτικοποίηση του δικονομικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο των οικογενειακών διαφορών, Αρμ 2004, 834-859
   16. Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 126/2003, ΕπισκΕΔ 2004, 665-668
   17. Παρατηρήσεις στη ΜονΠρΘεσ 14038/2005, Αρμ 2005, 1282 επ.
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   1. Εισαγωγή στην προβληματική του domain name, ΔΕΕ 1999, 815-824
   2. Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο – Μερικές σκέψεις σχετικά με την ένταξη του domain name στην ελληνική έννομη τάξη, με αφορμή την απόφαση 637/1999 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, ΕπισκΕΔ 1999, 1046-1057
   3. Η ασφάλεια των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο – ο κίνδυνος από τα domain names -, ΕπισκΕΔ 2000, 588-618
   4. Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων έναντι προσβολών που προέρχονται από ονόματα Διαδικτύου (domain names), ΕπισκΕΔ 2001, 245-255
   5. Παρατηρήσεις στη ΜονΠρΘεσ 858/2001, ΧρΙΔ Α/2001, 749-751
   6. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών επί ονομάτων Διαδικτύου – Η ενιαία Πολιτική επίλυσης διαφορών της ΙCANN, Αρμ 2001 (55), 1584-1590
   7. Ζητήματα από την προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο – Παρατηρήσεις στη ΜονΠρΑθ 1554/2002, ΕπισκΕΔ 2002, 306-309
   8. Προστασία σήματος στο διαδίκτυο [Γνωμοδότηση], ΧρΙΔ Β/2002, 832-840
   9. Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση, ΕπισκΕΔ 2003, 987-1003
  3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   1. Μισθολογικός κίνδυνος σε περίπτωση απεργίας - προς επανεκτίμηση της κρατούσας άποψης;, ΕΕργΔικ 1995, 625-654
   2. Βιβλιοκρισία του βιβλίου: Καΐσης, Εκφάνσεις της δημόσιας τάξης στην αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, 295 σελ., Αρμ 2003, 1545-1547
 5. Μελέτες και σχόλια σε ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά
  1. Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras en Grecia, Revista de Derecho Comunitario Europeo 1999, 209-218
  2. Primera resolucion judicial sobre los nombres de dominio en Grecia, στο: El Boletin de los Nombres de Dominio No 20/1999, http://www.dominiuris.com/boletines/boletin20.htm
  3. Erstes Domain Name Urteil in Griechenland, Multimedia und Recht 2/2000, ΧVIII
  4. Der verfahrensrechtliche ordre public im internationalen Zivilprozessrecht Griechenlands, IPRax 2000, 327-331